თევზის შვილი - ლიფსიტა;
ლოქო - ღლავის შვილი - ღლაბუტა: