კლასიფიკაციის მოცემულ ვერსიაში  არსებობს 35 ტიპი ცხოველი (სიტყვა ტიპი არ არის მითითებული) შემდგომ აღწერილია ზოგიერთი ალტერნატიული კლასიფიკაციები.

ქვესამეფო ეუმეტაზოა ანუ ნამდვილები; მრავალუჯრედოვანები; ტიპი ნაწლავღრუიანები ან რადიალურები; კნიდარიები ანუ ჰიდრები (აღწერილია 11 000 სახეობა); სავერცხლურები (ცნობილია 100-დან 150 სახეობა); პირველადპირიანები; ორტონექტიდები (დაახლოებით 30 სახეობა); დიციემიდები; ბრტყელი ჭიები (დაახლოებით 25,000 სახეობა); ნემერტინები (დაახლოებით 1000 სახეობა);  მუცელწამწამიანები ან გასტროტრიქები (დაახლოებით 600 სახეობა); გნატოსტომულიდები (დაახლოებით 100 სახეობა); როტიფერები, (დაახლოებით 1500 სახეობა); თავეკლიანები ან აკანტოცეფალები (დაახლოებით 750 სახეობის); თავხორთუმიანები, ბრიოზოები (დაახლოებით 150 სახეობა); ნემატოდები და საკუთრივ მრგვალი ჭიები, (აღწერილია 80 000 სახეობა, სახეობების საერთო რაოდენობა, სავარაუდოდ - დაახლოებით მილიონი); ნემატოფორები (დაახლოებით 320 სახეობა); ციკლიოფორები (სამი სახეობა); მოლუსკები (150-ზე მეტი 000 სახეობა); სიპუნკულიდები(დაახლოებით 144-320 სახეობა); რგოლიანი ჭიები ან ანელიდები (მეტი 12 000 სახეობა); ეხიურები (დაახლოებით 150 სახეობა); ნელამავალნი (900-ზე მეტი სახეობა) ონიქოფორები (დაახლოებით 100 სახეობა) ფეხსახსრიანები , Arthropoda: მწერები (საერთო რაოდენობის სახეობის, სავარაუდოდ - დან 3-10 30 მილიონი), ობობასებრი (დაახლოებით 100 000 სახეობა), კიბოსებრი (დაახლოებით 52 000 სახეობა) და სხვ.; ფორონიდები (შეისწავლა 12 სახეობა); ხავსცხოველები, (დაახლოებით 5000 სახეობის); მხარფეხიანები და ბრაქიოპოდები (დახლოებით 280 თანამედროვე და 30,000 გადაშენებული სახეობები); მეორადპირიანები; კანეკლიანები (7000 სახეობის): ზღვის ვარსკვლავები (დაახლოებით 1600 სახეობა), ზღვის ზღარბები (დაახლოებით 940 სახეობა) და სხვ.; ჯაგარყბიანები (120-მდე); ნახევრადქორდიანები (დაახლოებით 100 სახეობა); ქორდიანები (დაახლოებით 51 000 სახეობა), მათ შორის ხერხემლიანები (დაახლოებით 40 000 სახეობა, ძუძუმწოვრები (5400-მდე სახეობა), ფრინველები (9800-ზე მეტი სახეობა), და სხვა; ქვესამეფო პრომეტაზოები; ღრუბლები (დაახლოებით 8000 სახეობა); ფირფიტოვნები.

კლასიფიკაციის მოცემულ ვერსიაში ცხოველთა 35 სახეობაა მოყვანილი (სიტყვა სახეობა არ არის მითითებული).

შემდეგ აღწერილია რამდენიმე ალტერნატიული კლასიფიკაცია.

ეუმეტაზოიდების ქვესამეფო ანუ ნამდვილი მრავალუჯრედიანები, Eumetazoa.

ნაწლავღრუიანების სახეობა ანუ რადიალური, Coelenterata ანუ  Radiata.

კნიდარიები Cnidaria (აღწერილია დაახლოებით 11000 სახეობა).

სავარცხლურები, Ctenophora (ცნობილია 100–დან 150 სახეობამდე).

Bilateria
პირველადპირიანები (Protostomia).

Acoelomorpha

ორთონექტიდები, Orthonectida (დაახლოებით 30 სახეობა).

დიციემიდები, Dicyemida ანუ Rhombozoa.

ბრტყელი ჭიები, Plathelmintes (დაახლოებით 25 000 სახეობა).

ნემერტინები, Nemertina ანუ Nemertini (დაახლოებით 1000 სახეობა).

მუცელწამწამიანი ჭიები ანუ გასტროტრიქები, Gastrotricha (დაახლოებით 600 სახეობა).

გნატოსტომულიდები, Gnathostomulida (დაახლოებით 100 სახეობა).

Micrognathozoa (ერთადერთი სახეობა – Limnognathia maerski).

 Rotatoria ანუ Rotifera (დაახლოებით 1500 სახეობა).

აკანთოცეფალები, Acanthocephala (დაახლოებით 750 სახეობა).

თავხორთუმები, Cephalorhyncha.

Entoprocta (დაახლოებით 150 სახეობა).

ნემატოდები ანუ მრგვალი ჭიები, Nematoda (აღწერილია დაახლოებით 80 000 სახეობა, სახეობის საერთო რიცხვი სავარაუდოდ მილიონამდეა).

თმიანები / ბეწვურები, Gordiacea или Nematomorpha (დაახლოებით 320 სახეობა).

ციკიოფორები, Cycliophora (ცნობილია სამი სახეობა).

მოლუსკები ანუ რბილტანიანები, Mollusca (150 000–ზე მეტი სახეობა).

სიპუნკულიდები, Sipunculida (დაახლოებით 144–320 სახეობა).

რგოლისებრი ჭიები, იგივე ანელიდები, Annelida (12 000 მეტი სახეობა).

ექიურიდები, Echiura (დაახლოებით 150 სახეობა).

ნელმავალნი, Tardigrada (900–ზე მეტი სახეობა).

ონიქოფორები ანუ პირველტრაქეიანები, Onichophora (დაახლოებით 100 სახეობა).

ფეხსახსრიანები, Arthropoda: მწერები (სახეობის საერთო რიცხვია დაახლოებით 3–10–დან 30 მილიონამდე), ობობასებრთა (დაახლოებით 100 000 სახეობა), კიბოსნაირები (დაახლოებით 52 000 სახეობა) და სხვ.

ფორონიდები, Phoronida (შესწავლილია 12 სახეობა).

Bryozoa ანუ Ectoprocta (დაახლოებით 5000 სახეობა).

მხარფეხიანები ანუ ბრაქიოპოდები, Brachiopoda (დაახლოებით 280 თანამედროვე და 30 000 გადაშენებული სახეობა).

მეორეულპირიანები (Deuterostomia) ნემსისკანიანები, Echinodermata (დაახლოებით 7000 სახეობა); ზღვის ვარსკვლავი (დაახლოებით 1600 სახეობა), ზღვის ზღარბი (დაახლოებით 840სახეობა) და სხვ.

ყბაჯაგრიანები, Chaetognatha (დაახლოებით 120 სახეობა).

ნახევრადქორდიანები, Hemichordata (დაახლოებით 100 სახეობა).

ქორდიანები, Chordata (დაახლოებით 51 000 სახეობა): მათ შორის ხერხემლიანები (დაახლოებით 40 000 სახეობა; ძუძუმწოვრები (5400–მდე სახეობა), ფრინველები (9800–ზე მეტი სახეობა) და სხვ.

პრომეტაზოიდების ქვესამეფო (Prometazoa).

ღრუბლები, Porifera ანუ Spongia (დაახლოებით 8000 სახეობა).

ფირფიტოვანი, Placozoa ანუ Mesenchymia (ორი სახეობა).